FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Blenda, Beda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
27 maj 2018

Nu skärper Nacka
flera av sina miljömål

Nacka 07:37 | 08 februari 2018

Nacka ändrar — och höjer — ambitionsnivån för flera av sina lokala miljömål. Exempelvis när det gäller andelen resande i kollektivtrafiken.
– Där är det ganska radikalt, säger Klara Palmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör.

Nacka antog 2014 sex lokala miljömål och två år senare fastslogs ett miljöprogram, där 34 indikatorer togs fram för att mäta hur arbetet fortskrider. Härom veckan godkände kommunstyrelsen en revidering av flera av dessa mätpunkter.

En sådan mätpunkt är andelen som reser med kollektivtrafik, som kopplas till miljömålet frisk luft. Här saknades tidigare helt ett mätbart mål. Nu är det satt till 0,8 påstigningar per dygn och invånare år 2030. Grovt översatt kan man säga att det är andelen som kliver på i Nacka i relation till befolkningen.
– Vi har legat på 0,7 påstigande sedan 2004, så det är en signifikant höjning av ambitionsnivån, säger Klara Palmberg Broryd.
– Vi har en tilltagande bebyggelse som ofta sker i kollektivtrafiknära läge, så många av de som kommer att flytta hit har möjlighet att åka kollektivt.

En del data saknas
I revisionen av miljömålen handlar mycket om att skapa en referenspunkt. När sådana data har plockats fram blir det i vissa fall tydligt att en del mål redan var uppfyllda när de sattes.
Exempelvis när det gäller ambitionsnivån för luften vid skolor och förskolor.
– Men där vill vi så klart bibehålla de positiva resultaten. Det är en viktig parameter att hålla koll på när Nacka bygger, säger Klara Palmberg Broryd.

Vissa andra delmål saknar fortfarande data som man kan jämföra utvecklingen med, exempelvis hur vissa nyckelarter i djur- och växtriket trivs i kommunen.

Enligt Klara Palmberg Broryd kommer revisionen av miljömål fortsätta framöver. Att målen hela tiden ändras i kombination med ett ibland ganska
teknokratiskt sätt att mäta kan göra det utmanande att följa med i hur arbetet fortlöper.
– Men det är vårt jobb som tjänstemän att omvandla den teknokratiska massan till något som det faktiskt går att prata om. Vi vill gärna att Nackaborna ligger på i de här frågorna och berättar var de tycker.

Så ändrar Nacka i miljömålen

Den tidigare målsättningen var att utsläppen av växthusgaser per person skulle minska med 15 procent till år 2020, jämfört med basåret 2011. Den nya målnivån höjs till 63 procent, men flyttas fram tio år i tiden och jämförs med basåret 1990.

Frisk luft
Målsättningen, att 90 procent av alla skolor och förskolor år 2020 ska ha en utomhusluft som klarar de nationella målen för partiklar och kväveoxid, skärps till 100 procent. Redan nu nås målet för kväveoxid och för partiklar uppfylls det till 99 procent. Samtidigt har ett nytt mål om att 0,8 påstigningar per dygn och invånare ska ske i kollektivtrafiken, här saknades tidigare en indikator.

Giftfri miljö
Ambitionsnivån höjs när det gäller att inventera och åtgärda skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar avseende skadliga ämnen. Med det nya målet ska 20 procent av beståndet vara åtgärdat till 2020 och 60 procent till 2025.

Rent vatten
Här har en uppskattning av antalet båtar som inte målas med giftig båtbottefärg gjorts under förra året. Målet är att öka den andelen — 38 procent —till 50 procent år 2025.

God bebyggd miljö
Målsättningen att 75 procent av Nackaborna ska ha en god ljudmiljö inomhus år 2030 höjs till 95 procent. När den gamla målnivån sattes saknades basår, och när data togs fram visade det sig att den förra målnivån redan uppfyllts.

Ett rikt växt- och djurliv
Här inväntar kommunen en inventering av så kallade indikatorarter. Djur och växter som borgar för att andra arter också trivs, exempelvis havsöring och skogsduva. I väntan på den kan inga slutsatser om hur utvecklingen går dras.