Mätning visar stora giftutsläpp från tippen

FOTO: Ryno Quantz
Värmdö Publicerad 08:01, 26 juli 2016

Gamla porslinstippen i Gustavsberg kan vara en tickande miljöbomb. Mycket höga halter av tungmetaller har påträffats i den vita sörja som hittades i ett dike i maj. Det kan tyda på att reningen av dag- och lakvatten inte fungerar.

Det här har hänt

På tippen har slam från porslinsfabrikens reningsverk och andra rester från produktionen tippats. Deponin är klassad som en icke-farlig avfallsdeponi, den är avslutad, sluttäckt och godkänd av länsstyrelsen, men den saknar bottentätning, som krävs vid nybyggnation av deponier. Delar av området är fortfarande otäckt. Där pågår arbeten, området skulle ha sluttäckts i år, men beräknas vara klart 2017. En lakvattenledning går från den täckta deponin ut i den kraftigt förorenade Farstaviken. Allt dränerings- och lakvatten skulle senast 2011 genomgå en rening som säkerställer att utsläpp inte medför negativa konsekvenser för människors hälsa eller miljö. Men Villeroy & Boch beviljades anstånd till november 2015 för att installera en fungerande rening.

I ett dike nedanför den gamla porslinstippen i Ekobacken upptäcktes i maj en vit sörja. Miljökontoret tog prover då man misstänkte att vattnet kunde vara förorenat av dag- och lakvatten från deponin.

Analysresultaten visar på mycket höga halter av flera miljöfarliga tungmetaller, däribland bly, zink, koppar, nickel och aluminium. Man har även hittat arsenik och kadmium. En extern konsult har utvärderat provsvaren, och tittat på två utredningar av den befintliga deponins mark- och lakvatten som gjordes i fjol.
– Nivåerna i provtagningen från dagvattnet i diket är mycket höga. I relation till riktvärden i Stockholms län är de mer än hundra gånger över gränsvärdena. Så här höga halter i dagvatten måste utredas vidare. Lakvattnet från deponin tillför även betydande näringsämnen till Farstaviken, säger Gustaf Lilliesköld-Sjöö, doktor i biologi och miljökonsult vid Svensk Ekologikonsult.

Metaller härleds till tipp
Han menar att de höga koncentrationer av metaller och närsalter som uppmätts i diket och i lakvatten sannolikt kan härledas till de massor som deponerats på tippen.

Kommunen ser två möjliga källor till utsläppet i diket.
– Villeroy & Boch tror att utsläppet kommer från en container med rester från produktionen av porslinsprodukter. Föroreningarna skulle även kunna komma från den otäckta delen av deponin, säger miljöhandläggare Nina Hertzberg.

Värden tusen gånger högre
Tidigare slutsatser är att Ekobackstippen klarar ställda villkor för icke-farligt avfall och inte har någon avgörande betydelse för miljöförhållanden i Farstaviken. Men de slutsatserna ifrågasätts nu av konsulten. Bland annat visar dikesprovtagningarna att koncentrationerna för vissa ämnen är mer än tusen gånger högre än de värden som uppmätts av lakvatten tidigare. Och det är en varningssignal om att reningen av lak- och dagvatten inte fungerar, anser konsulten. Deponin skulle inte heller klara dagens miljökrav på utsläpp.

Konsulten ser flera varningssignaler för att människors hälsa och miljön kan påverkas om inget görs.
– Det är tungmetaller och generellt är de giftiga och kan ge en massa olika skador på människor. Och en hund eller ett barn kan ju lätt springa ner och dricka i diket, säger Gustaf Lilliesköld-Sjöö.

Han ser också en ”betydande risk” för att föroreningarna som lakar ut ur de deponerade massorna sprids ner till grundvattnet och andra vattendrag.

”Borde åtgärdas akut”
– Det borde åtgärdas akut. Hade det varit fråga om enskilda vattentäkter hade risken för människors hälsa varit stor. Nu är det kommunalt vatten, men det är fortfarande illa, eftersom det riskerar att tränga ner i grundvattnet.

Konsulten föreslår att man ska följa upp med nya provtagningar i diket. Eventuellt kan det bli fråga om ytterligare tätning eller vattenrening av deponin.
– Vi kommer att ställa krav på rening av lakvattnet innan det släpps ut i Farstaviken, säger Nina Hertzberg.

Katharina Klotz, marknadschef på Villeroy & Boch, är inte insatt i detaljfrågorna, men säger att man löpande tagit prover för att kunna bedöma orsaken till den vita sörjan.
– Vi fortsätter att analysera och jobbar på att isolera olika källor till förorening. Vi hoppas att vi kan fastslå snarast vad det är och åtgärda det, om det ligger inom vårt ansvar. Vi kan konstatera att det inte har tillkommit massa under de senaste veckorna och har bett om tillstånd att rensa i området, men inte fått klartecken från kommunen än, säger hon.

  • Charlotta Westling