Debatt Publicerad 13:04, 22 mars 2016

Så var dagen kommen då Nacka kommun skulle svara på Sverigeförhandlingens bud om Östlig förbindelse, den där vägförbindelsen som enligt förslaget ska gå i tunnel både i berg och under vatten.

Miljöpartiet reserverade sig mot svaret, inte för att vi är emot en östlig förbindelse, utan för att vi är emot nya bilvägar som ökar privatbilismen.
Miljöpartiet har länge efterfrågat bättre tvärkommunikationer som underlättar pendling. Vi har bara en annan syn på kommunikationer där vi prioriterar kollektivtrafik, cyklister och gående framför privatbilister.

Beslutet om att bygga en östlig vägförbindelse är extra problematiskt eftersom bygget enligt Trafikverkets underlag gör att miljömålen och målet om ökat kollektivåkande missas med råge. Detta konstateras redan i det underlag som presenterades för ett år sedan. Vad som däremot inte framkommit förrän efter Sverigeförhandlarnas bud är att Trafikverket hade tagit fram en annan rapport som liksom verkade ha försvunnit på vägen.

Rapporten om transportsystemets utsläpp av växthusgaser presenterades med extremt kort remissvarstid (tre arbetsdagar) och fick därmed aldrig chansen att ingå som underlag till förhandlingen om östlig förbindelse. Redan i rapportens inledande rader konstateras: ”Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Den helt dominerande delen av utsläppen kommer från vägtrafiken.”

Miljöpartiet hade hellre sett att Nacka kommun svarat att vi inte vill förhandla om Österleden. Visst behöver Stockholmsregionen stora infrastrukturinvesteringar för att kunna växa och för att kunna erbjuda alla nya och befintliga invånare både boende, arbetsplatser och möjlighet till effektiva och hållbara transporter. Men att ge mer plats till biltrafik är inte rätt väg att gå. Vi behöver istället kraftigt bygga ut kollektivtrafiken, cykelinfrastrukturen och skapa ett transportsnålt mer tätbebyggt samhälle. Vi klarar nämligen inte omställningen med enbart snålare bilar och nya drivmedel. Vi måste bygga våra städer annorlunda och även se över den planering och de vägprojekt som redan har beslutats. Att klimatmålen nås är även Nackas ansvar.

Efter det att Trafikverket ”hittat” den bortkomna rapporten om utsläpp av växthusgaser har det framkommit ytterligare rapporter som på ett tydligt sätt visar hur åtgärder och trafikminskningar måste fördelas över landet. Allt för att Sverige ska klara klimatmålet inom trafikområdet. I en sådan rapport framgår det tydligt att Stockholm – inklusive Nacka – måste minska biltrafiken med 30 procent fram till 2030. Detta innebär att en östlig bilförbindelse inte kan byggas om vi ska nå upp till klimatmålen.

Byggandet av en östlig förbindelse är helt enkelt omöjligt om vi ska klara våra egna lokala miljömål, som i sin tur behövs för att nå Sveriges klimatmål, och i förlängningen det av FN antagna övergripande klimatmålet.
Vi måste alltså planera samhället mer efter gång- cykel- och kollektivtrafik, inte bilar. Den egna bilen måste få en minskad roll som transportmedel. Till detta bidrar inte en östlig vägförbindelse.

Sidney Holm, MP
språkrör och oppositionsråd
Lisskulla Zayane, MP
språkrör