Cykelvägen i Saltsjöbaden – en god investering

Insändare Publicerad 07:10, 01 mars 2016

Det finns behov av att reda ut en del frågor kring ombyggnationen av Saltsjöbadsleden. Syftet är dels att öka trafiksäkerheten på leden, dels att skapa en snabb, säker och framkomlig cykelväg mellan Saltsjöbaden och Fisksätra.

Den nya cykelbanan är en del av det prioriterade regionala cykelstråket.
För natur- och trafiknämnden är det viktigt att arbeta med alla trafikslag.  Biltrafiken ska erbjudas säkra vägar. För att öka cyklingen är det helt avgörande att bygga ut en bra och säker infrastruktur. För att nå målen behöver andelen resor med cykel öka, inte minska.

Saltsjöbadsleden är en överdimensionerad väg, inte minst den del som nu byggts om. Vägen har smalnats av från 13,2 till 8 meter, med bibehållna körfält. Det kan kännas ovant jämfört med tidigare men det är fortfarande en bred väg. Enligt Trafikverket är det en bredd där hastigheter 50 – 70 kilomter i timmen är lämpliga. Här sänks hastigheten till 60. Det ger en ökad restid för sträckan med 20 sekunder jämfört med tidigare.
Vid avsmalnad väg har man utnyttjat det som blivit över till en egen och trafiksäker cykelbana. Den nya cykelbanan är väsentligt kortare än den genom Gröna dalen, den saknar höjdskillnader och är separerad från gång- och biltrafik, och minimerar konflikter vid korsningar och överfarter. En stor förbättring för cykeltrafiken. Bättre cykelvägar leder till ökat cyklande.
Alla kostnader och underlag finns på Nackas hemsida. Budgeten för projektet är sex miljoner och till det tillkommer statlig medfinansiering på cirka 2,2 miljoner. Ökad trafiksäkerhet för biltrafiken och en trafiksäker och bra cykelväg är en mycket god investering för Nackaborna.

Farhågor har rests vad det gäller räddningstjänstens möjlighet att komma fram. Räddningstjänsten har inte haft synpunkter på det nya utförandet, men löpande utvärderingar görs självfallet. Många samhällen har en enda tillfartsväg. Skulle vägen vara totalblockerad, så är cykelvägen dimensionerad så att räddningstjänsten kan angöra den vägen – en klart förbättrad funktion jämfört med tidigare eftersom vägar, vid sällsynta tillfällen, kan blockeras helt.

Gunilla Grudevall-Steen, L
ordförande i natur- och trafiknämnden
Peter Zethraeus, M
ledamot i natur- och trafiknämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x