FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Marika, Marita

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
22 oktober 2017

Kommunen vill bygga i eget reservat

Nacka 12:00 | 14 maj 2013 Baggensstäket är tänkt att bli Nackas första kulturreservat. Men nu planerar kommunen att låta Gammeluddshemmet expandera kraftigt mitt i reservatet. Frågan splittrar både Alliansen och olika nämnder.
Därför inrättas kulturreservat
Motiveringen till att inrätta ett kulturreservat:
Området har stora värden ur kultur-, natur- och rekreationssynpunkt. Syftet med att förklara Baggensstäket som kulturreservat är att bevara och utveckla områdets värdefulla kulturmiljöer såsom fasta fornlämningar, hävdade marker och park- och trädgårdshistoriska inslag. Likaså ska dess användning för friluftsliv, rekreation och kultur- och naturupplevelser för besökare säkras och utvecklas.
Källa: Nacka kommun   
Planen på ett kulturreservat vid Baggensstäket har Nacka arbetat med under flera år. Det som ska bevaras är bland annat en fornborg och skansar från slaget 1719 på bergen vid Stäketsundet, äldre trädgårdslämningar, farledsmiljöer och natur. Kommunens museisatsning Hamn i Fisksätra bygger till en del på att besökare ska kunna uppleva dessa miljöer.

Men parallellt med arbetet med reservatet har kommunen arbetat med detaljplanen för sydöstra Lännersta, som ska omvandla det tidigare sommarstugeområdet till permanentboende och bygga ut vägar och VA. Det är inom ramen för den detaljplanen som Alliansens politiker sedan i vintras har gett tjänstemännen ett nytt uppdrag: Att rita in en kraftig utbyggnad av Gammel­uddens sjukhem i planen, och ge hemmet tillstånd att stycka av en villatomt intill berget.

Tvåvåningshus på gång

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) har föreslagit att upp till tre nya byggnader kan tillåtas vid vårdhemmet, varav en, ett femtio meter långt tvåvåningshus, ska sprängas in i det bakomliggande berget, väster om dagens byggnad. Den nuvarande byggnaden ska kunna byggas på med ytterligare en våning och en villa ska tillåtas på en avstyckad tomt vid skansberget, som skulle hjälpa vårdhemmet att finasiera en utbyggnad, enligt nämnden.
Men samtidigt driver naturreservatsnämnden (NRN) en helt annan linje.

NRN ställde sig förra veckan bakom ett yttrande som säger att en utbyggnad av vårdhemmet åt väster, och den föreslagna villtomten, skulle  innebära ett stort intrång i det planerade reservatet. Upplevelsen av orörd natur påverkas liksom upplevelsen av att gå på stigar i området. Också upplevelsen av det historiska landskapet runt fornborgen på berget bakom vårdhemmet påverkas, eftersom berget kommer att skymmas. Det kan minska platsens dragningskraft på besökare, enligt yttrandet.

”Värdet minskar”

Gudrun Hubendick, MP, är andre vice ordförande i naturreservatsnämnden:

– Hemmet kan få bygga norrut, bakom huset, om man måste, men bygganden åt väster, som ska sprängas in i berget skulle göra att mycket av värdet med platsen försvinner. Från vattnet ser man huskroppar istället för det branta berget.

– Att, som Nacka kommun, först besluta skapa ett reservat, men sedan bebygger samma område så att upplevelsevärdena kraftigt försämras, ger ett löjets skimmer åt det hela. Jag skulle skämmas om jag tog ett sådant beslut.

NRN:s ordförande, Peter Zethraeus, M, skriver i ett mejl att en avvägning mellan bevarande och utbyggnad måste göras: ”Från Naturreservatsnämndens perspektiv är givetvis de förändringar som gjorts i detaljplaneförslaget avseende Gammeluddshemmets utbyggnad i väster inte någonting som har en positivt påverkan på det framtida kulturreservatet. Vi ser hellre att denna utbyggnad i sin helhet sker i norr/öster-läge.”

Villaägare kritiska

Centerpartiet är inte klara med hur man ska ställa sig till planerna.

– Det är lite av ett dilemma. Vissa i Alliansen vill låta Gammeluddshemmets intressen gå före här, och bygga ut, men vi har inte tyckt att den idén är jättebra, säger kommunalrådet Hans Peters, C, ordförande i kulturnämnden.

Han vidarebefordrade för en tid sedan ett medborgarförslag till länsstyrelsen, som föreslår att farleden mot Stockholm klassas som ett riksintresse.

Cathrin Bergenstråhle, M, orförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vill inte kalla utbyggnadsplanerna en exploatering av området runt Gammeluddshemmet:

– Exploatering är ett hårt ord. Vi måste väga saker mot varandra, och den historiska miljön är viktig, men Gammeludden är också ett väldigt väl fungerande sjukhem som måste kunna utvecklas för att vara kvar i kommunen. Vi försöker tillmötesgå deras verksamhet, eftersom de upplåter mycket mark till reservatet. Jag tror inte att en utbyggnad får så väldigt svåra konsekvenser för reservatet.

Villaägarna i Lännersta vänder sig mot planerna på en utbyggnad.

– Vi vill stoppa det här helgerånet. Någonting har gått överstyr sedan i vintras, när politikerna i Nacka nu vill tillåta en sån här utbyggnad, säger Hans Sjögren, en av Gammeluddshemmets grannar.

– I sina skrivelser varnar tjänstemännen på punkt efter punkt för konsekvenserna för kulturvärdena. Det ryssarna inte lyckades med 1719, att skjuta sönder Ryssberget, gör nu Nacka själva.

NVP sökte förra veckan ägarna till Gammeluddshemmet för en kommentar kring utbyggnaden.

Detaljplanen ställs nu ut, till den 22 maj. Beslut kan tas efter sommaren. För att planen ska kunna genomföras måste länsstyrelsen upphäva strandskyddet.

Lennart Spetz


Har tidigare tagit ställning mot byggplanerna
BOO
Trots planerna på en utbyggnad av Gammeluddens sjukhem har kommunens i flera egna utredningar tagit ställning mot förslaget.


I kommunens egen miljöredovisning som i år gjorts av den nya detaljplanen för området är det en rad punkter som ger negativa konsekvenser för området.
Sjukhemmets föreslagna utbyggnader påverkar landskapsbilden negativt, både lokalt och sett från vattnet.

Den västliga utbyggnaden kan bli 50 meter lång och kräver att delar av det bakomliggande skansberget sprängs bort.

Påverkar stigarna

”Mellan byggnaden och berget måste en väg ordnas. Bergsskärningen bakom huset kommer att vara synlig från vattnet eftersom den blir högre än huset.” Eftersom ”skärningen” blir tolv meter hög kan man bli tvungna att säkra den med så kallade bergsnät.

Utbyggnaden åt väster ”skiljer sig markant mot närområdet i skala, placering och utformning” och sprängningarna skulle påverka stigsystemen på berget och minska tillgängligheten.

Dessutom kommer foten av berget att döljas av de nya husen, vilket påverkar upplevelsen av det historiska landskapet: Fornborgen på berget är medvetet monumentalt placerad ”mot det sjömilitäriskt strategiska inloppet” till Stockholm.

Blockerar utblick

Byggnaderna riskerar också att blockera delar av utblickarna från berget.
Längs vattnet löper idag en strandpromenad, som ska få vara kvar, enligt planen. Den västliga utbyggnaden kommer dock att hamna mycket nära stranden, vilket gör att boende  och fotgängare riskerar att störa varandra. Marken kan komma att kännas privat, och strandpromenaden kan komma att gå i en passage genom sjukhemmet.

Också den föreslagna villatomten påverkar negativt, eftersom den föreslås vid en av entréerna till reservatet. Den påverkar stigsystemen och ”den redan mycket begränsade möjligheten att uppleva orörd natur minskas ytterligare, och reservatet kommer att kännas mindre inbjudande.

 
MILJÖ
/link/482002a5e2e34a68b2d8710c6cb9bd1c.aspx

Skitig bäck får nytt liv

Porlande lekplats tack vare elever
SPEL
/link/91133c4ced6d482cb22d44d146815387.aspx
KRÖNIKA
/link/fbd71cf837a24df89bbbc6f3aac37b69.aspx

Privat hänsyn vägs
mot allmänintresse

Lägre priser kan öka trädmotstånd
PODD
/link/9f677b0b9f3948a883dd934d7d5991d2.aspx

Heta snack i bastun

Spelar in podd med kända vänner
JORDBRUK
/link/f99c077b982b4407a635ce2fb4a18dcb.aspx

Kylan slår mot bönderna

Sträng sommar drabbar skördarna
AMBULANSHELIKOPTERN
/link/917e10eba9814a15962f19ef86626fc7.aspx
VÄRMDÖ
/link/ed739ee6d3914a798b82cb33a4bc3e00.aspx

9-åringen besteg Fuji

"Det är bara att kämpa på"
MUSIK
/link/3962595c55a649539d15ef9b3b99b3eb.aspx

Singelaktuell kompisduo

David Bowie och Prince inspirerar
VÄRMDÖ
/link/dc961377530a4f6ab428cd4ea1f4c70d.aspx

Picknick med nya
och 
gamla Värmdöbor

Kompispicknick utanför kommunhuset
BERÄTTARLÄGER
/link/c925c1ebb736472d8051cde153747d84.aspx
TRÄDGÅRD
/link/0367e3a551c2488c8febf9a15b801c3c.aspx

Avkoppling i det gröna

"Det här är paradiset"
BÖCKER
/link/edb9ea2281ee4418bb03b35140528d17.aspx
SOMMARJOBB
/link/86ef731d7abd4f41a07b969cb9309707.aspx

Skapade sitt sommarjobb

Nacka satsar på unga nyföretagare
UTSTÄLLNING
/link/09a9bd50373a4e58abc9749beb64e74a.aspx
BÖCKER
/link/7cc7c221c27e4161b0f6eb5844415a0f.aspx
NÄRINGSLIV
/link/a9fb3f4709f74d15a997083c2d6bcf81.aspx

De lagar lunchlådan

Lokal färdigmat produceras i Boo
MUSIKTERAPI
/link/0adebe39ec7547c4b9aee1f1c994cf02.aspx

Musik ska lyfta flyktingbarnen

Skapar självförtroende och språklust
FOLKFEST
/link/d40c17a5da004042a5607a998a6f10a4.aspx

Karnevalyra i Orminge

Färgglatt firande av 50-åringen
NATURPRIS
/link/730d2111ae8f4dcc8d2e156175d71b95.aspx
UDDA HUS
/link/f9c6a1a706104fef83d7a9603c1c8fd6.aspx

Fylke tar plats i Nacka

Hobbithotell redo för gäster
MILJÖ
/link/e3d36b81260540449287aaf16a1cd1bb.aspx

Pedagogisk plockning

3 723 skolbarn gör Nacka renare
TECKNARSTIPENDIUM
/link/bccbe02368b2446b9e2eb844ff41ffc1.aspx
DESIGN
/link/b96e4d27164748f686b9d9a42fe6d0c8.aspx
SPORT
/link/62b9f474423b4929927e6463e1f80771.aspx

Krigar mot motståndare
– och mot nättroll

NVP har träffat Skurus Linnéa Claeson
PRISTAGARE
/link/743833b9f630414a879c6f0eeb81d420.aspx

Prisbelönta bullar

I Saltis finns Årets bagare
LOKALHISTORIA
/link/0782a0fd14344eacbec50ded3aa0712a.aspx

När Nacka blev Nacka

"Ingen ville veta av den andre"
PORTRÄTT
/link/c8548f4257c04c1693ab9818eaf6bc1a.aspx

"Ingenjörer behöver
inte vara gubbar"

Bättre värld med kvinnliga perspektiv
MUSIK
/link/ac1970af7bdc4cd282b5444de0d7e347.aspx

Sexåringar speglar rädslor

1 200 barn i Grammisnominerade kören
INTEGRATIONSPROJEKT
/link/2eb26e4e0ece4e4b9683c1231fa59468.aspx

Springer för innanförskap

Löpträffar för integration fyller halvår
SJÖRÄDDNING
/link/f3ececb242b64ee1ac57858f760b2952.aspx
MILJÖ
/link/132a6c9e51314ffa8e2c9571630ef84a.aspx

Tips för bättre miljö

Så kan din miljöpåverkan minskas
NÄRLAGAT
/link/0d31f3d932f547ef9b225ac1b5aa9833.aspx

Fixar middag till grannen

Matkoncept som ska ge mer hemlagat
HEALING
/link/e14ac42630bc42049df5ef9f3c3ff30b.aspx

Universiell energi i handen

NVP testar healingmetoden reiki
FISKSÄTRA
/link/3a272e66839149cb8e26f8e6aeff6acf.aspx

"Jag har gråtit och gråtit"

Pia Minati vill berätta dotterns historia
NYÅRSLÖFTE
/link/239c427ec9754347a6848858dc6dfef2.aspx

Nytt år, nytt träningslöfte

Så kommer du igång – efter nyårslöftet
TIPSA NVP.SE

Vet du något vi borde skriva om? Tipsa!
Anna-Karin Blom, webbansvarig
Telefon: 08-555 266 33

FRÅGAN

Har du körkort och bil?
Se resultat
 
 
 
SÖK PÅ NVP.SE
MEST LÄST IDAG
FACEBOOK

NVP:S NYHETSBREV

Här anmäler du dig till NVP:s nyhetsbrev, med lokalnyheter varje tisdag och torsdag.

NVP.SE PÅ TWITTER

EVENEMANG

Håll koll på allt som händer i Nacka och Värmdö i veckan.

Evenemangskalendern
OM NVP

Nacka Värmdö Posten
Besöksadress: Värmdövägen 205
Postadress: Box 735, 131 24 Nacka

Tel Annons: 08-555 266 10
Tel Red: 08-555 266 20
Fax: 08-555 266 41

Mer om tidningen
Tipsa anonymt
Facebook
Twitter
RSS-flöde

ANNONS

diverse

Garage uthyres till bil eller mc i Saltsjö-Boo. Okt-maj. Tel 073-781 48 26.

Se fler annonser
SUDOKU
/link/eafc4609a34f4306bee78e68b47ddad5.jpg

Spela det omtyckta spelet Sudoku på NVP.se. Klicka på länken nedan för att spela.

Spela Sudoku
COOKIES

NVP.se nyttjar cookies för att underlätta användarens aktiviteter. Det gäller både redaktionellt och kommersiellt material. Om du vill veta mer eller stänga av cookies på din dator, klicka på länken nedan:
Minacookies.se