FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sten, Sixten

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
14 december 2018

Debatt: Moderaterna delegerar bort demokratin

Debatt 09:25 | 23 mars 2011 Under det senaste mötet i kommunfullmäktige uppkom en intressant diskussion kring det demokratibokslut som har arbetats fram. Demokratibokslutet innehåller exempelvis fakta om valdeltagande, resultat av enkäter mm.
Något som däremot inte finns med är en kritisk analys av hur de extremt omfattande delegationsordningar som finns påverkar medborgarnas inflytande.
Under utbildningsnämndens sammanträde i januari behandlades ett ärende om nämndens delegationsordning. Varje nämnd ska fastställa en delegationsordning för beslut inom nämndens ansvarsområde. I utbildningsnämnden gäller det beslut som rör alla skolformer från förskola till gymnasium, däribland yttranden till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har en skyldighet att ge kommuner rätt att yttra sig kring tillstånd för nya verksamheter på grundskole- och gymnasienivå.
Genom denna yttranderätt kan kommuner informera Skolinspektionen kring sakfrågor som kan ha betydelse för om tillståndet ska ges eller inte. Det är ytterst ovanligt att en nämnd delegerar bort kommunens rätt att yttra sig i dessa typer av ärenden. Enligt en tjänsteman på Skolinspektionen använder sig Sveriges kommuner av yttranderätten i ungefär 95 procent av fallen och i de flesta fall ligger ett direkt nämndbeslut till grund för yttrandet, dock ej i Nacka!

Många ärenden lämpar sig för delegation men likt exemplet med yttranderätten till Skolinspektionen finns det vissa ärenden som bör tas upp i nämnden för att möjliggöra att vi förtroendevalda får diskutera kring hur vi ska göra.
Beslutsmakten hör hemma hos oss förtroendevalda, det är vi som är tillsatta av medborgarna!

Demokratifrågor är viktiga för oss i Miljöpartiet. Det är lätt att ta det demokratiska systemet för givet men demokrati är en färskvara som ständigt måste diskuteras och omvärderas med jämna mellanrum och den tar sin grund i samtal mellan människor, exempelvis under sammanträden i nämnderna. Utifrån debatten kring demokratibokslutet vill jag ifrågasätta vad vi folkvalda politiker ska ha för roll här i Nacka.

Ska vi ägna oss åt falskt spel genom att överföra politiska ärenden till tjänstemän eller ska vi ha faktiskt inflytande att besluta om viktiga skolpolitiska frågor å medborgarnas vägnar i enlighet med hur medborgarna röstade på valdagen?

Magnus Söderström, MP

ledamot i utbildningsnämnden Nacka